Privacyverklaring

Aannemersbedrijf Bruins BV, gevestigd aan de Dijkweg 5 te Gendringen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Wij vinden het van groot belang, dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig door ons verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. In deze privacyverklaring lees je hoe dat wij doen.

Contactgegevens:
Aannemersbedrijf Bruins
Dijkweg 5
7081 HN Gendringen
tel.: 0315-681712
www.robbruins.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aannemersbedrijf Bruins BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Evt. KvK nummer
– Contactgeschiedenis
– Indien van toepassing BSN nummer voor aanvraag vergunning online.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Geen

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Aannemersbedrijf Bruins BV verwerkt persoonsgegevens wanneer je een overeenkomst aangaat met ons of informatie aanvraagt voor offertes van producten en/of diensten. Aannemersbedrijf Bruins BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Geen

Delen van persoonsgegevens met derden

Aannemersbedrijf Bruins BV deelt jouw persoonsgegevens niet met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Aannemersbedrijf Bruins BV gebruikt  cookies voor haar website, om er zeker van te zijn dat je de website zo goed mogelijk beleeft.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Aannemersbedrijf Bruins BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@robbruins.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Aannemersbedrijf Bruins BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Aannemersbedrijf Bruins BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met ons of via info@robbruins.nl